Genel Hizmet Koşulları

Genel

 

S&Q MART, Ürünlerin geliştirme ve üretim aşamalarında güvenlik, kalite ve kullanılabilirlik özellikleri ile ilgili teknik destek, değerlendirme ve uzman görüşü sunmasının yanı sıra, Yönetim Sistemlerinin bağımsız denetimi ve değerlendirmesini yapar. S&Q MART, bağımsız denetim raporları, güvenlik ve kalite sertifikaları düzenler.

 

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça veya;

• Devletler, devlet organları veya diğer kamu kurumları adına yerine getirilen hizmetleri kapsayan yönetmelikler; veya

• Zorunlu yerel kanun hükümleri ile çelişkiye düşmedikleri takdirde,

S&Q MART tarafından müşteriye verilen tüm teklifler, hizmetler ve neticelendirilmiş tüm sözleşmeler veya diğer düzenlemeler için iş bu “Genel Hizmet Koşulları” geçerli olacaktır.

 

Hizmete başlamadan önce, verilecek hizmetin tipi, kapsamı, koşulları ile çalışma takvimi ve ticari konuları içeren yazılı anlaşma yapılmış olmalıdır.

 

 

Hizmetin sunulması

 

S&Q MART hizmetlerini, makul özen ve beceriyi kullanarak, S&Q MART tarafından onaylanmış müşteri talimatlarına uygun olarak gerçekleştirecektir veya bu tür talimatların yokluğunda, aşağıdaki kriterlere uygun olarak verecektir:

 

• S&Q MART’ın standart sipariş formu veya standart şartnamelerinde yer alan koşullara; ve/ veya

• Uygulamada olan gümrük ve ticaret usul ve esaslarına; ve/veya

• S&Q MART tarafından teknik, operasyonel ve/veya mali gerekçelerle uygun bulunan benzer yöntemlere uygun olarak.

 

S&Q MART tarafından düzenlenen raporlarda yer alan bilgiler, müşteri talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilen gözetim ve muayeneler neticesinde ve/veya teknik standartların, ticari teamüllerin veya mesleki görüşümüze istinaden dikkate alınmasını uygun gördüğümüz kriterlerin yorumlanması neticesinde düzenlenmektedir.

 

S&Q MART tarafından yayınlanan Raporlar, müşteri tarafından iletilmiş olan talimatların sınırları içerisinde kalmak kaydıyla yapılan ve yalnızca söz konusu tetkikler sırasında kaydedilen bulguları içerir. Böylesi talimatların yokluğunda, yukarıda belirtilen uygulanan alternatif parametrelerin sınırları içerisinde kaydedilen bulgular yansıtılır.

Numune testlerine dayanılarak yayınlanan Raporlar, S&Q MART’ın yalnızca bu numuneler hakkındaki kanaatini içerir, numunelerin alındığı parti mal üzerine herhangi bir kanaat açıklamaz.

 

S&Q MART tarafından düzenlenmiş olan Raporlar yalnızca bir bütün olarak ve kaynağı belirtilerek yayınlanabilir. Rapor özetleri veya rapordan alıntılar, ancak S&Q MART’ın yazılı onayının alınması ile mümkün olabilir.

 

Müşteri ve üçüncü kişiler arasında akdedilmiş taahhütleri yansıtan belgeler veya satış sözleşmeleri, akreditif, konşimentoların nüshaları, vb. gibi üçüncü taraf belgeleri, yalnızca bilgi amaçlı kabul edilir ve S&Q MART tarafından kabul edilmiş olan hizmet kapsamını veya S&Q MART’ın yükümlülüklerini sınırlamaz veya genişletmez.

Müşteri, S&Q MART’ın hizmetlerini ifa ederken, müşterinin veya herhangi bir üçüncü kişinin yerine geçmediğini ve onları yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmadığını veya müşterinin üçüncü kişilere karşı veya üçüncü kişilerin müşteriye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekten muaf tuttuğu anlamına gelmediğini, karşılıklı sorumluluklarında sınırlama, sonlandırma yetkisi vermediğini kabul eder.

Tüm numuneler azami üç ay süre ile veya numunenin niteliğinin izin verilen daha kısa bir süre için S&Q MART tarafından muhafaza edilir ve sonrasında müşteriye iade edilir veya S&Q MART’ın takdirine uygun olarak imha edilir. Bu sürelerin dolmasından sonra S&Q MART’ın söz konusu numunelere ilişkin tüm sorumluluğu sona erer.

 

Müşterinin yükümlülükleri

 

Müşteri;

 

• Talep edilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgi, talimat ve belgelerin zamanında (en geç hizmetin ifasından en az 48 saat önce olacak şekilde) verilmesini temin edecektir;

 

• S&Q MART temsilcilerinin, hizmetlerin verileceği bölgelere, tesislere girmesi için gerekli giriş izinlerini tedarik edecek ve hizmetlerin yerine getirilmesinin engellenmesi veya kesintiye uğramasının önüne geçmek veya olası sorunları çözmek üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır;

 

• Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında çalışma koşulları, çalışma bölgeleri ve tesislerde iş güvenliği ve genel güvenliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

 

 

 4. Sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi

 

S&Q MART, aşağıdaki durumlarda hizmetlerini hiçbir yükümlülüğü olmaksızın derhal erteleme veya feshetme hakkına sahip olacaktır:

 

• Müşterinin işbu dokümanda tanımlanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi ve söz konusu ihmalin, müşteriye ihbar edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde telafi edilmemesi; veya

 

• Ödemelerin ertelenmesi, müşterinin alacaklılarla anlaşmaya gitmesi, iflası, ödeme aczine düşmesi, kayyum tayin edilmesi veya işinin durdurulması.

 

S&Q MART, S&Q MART’ın etkisi dışında gerçekleşen nedenlerle sözleşme koşullarını yerine getirmemesi durumunda, hiç bir şekilde kısmen veya tamamen sorumlu tutulamaz.

 

 

 Yükümlülükler ve tazminat

 

Görevlerin S&Q MART tarafından çözümü ile S&Q MART tarafından sunulan görüş ve takdirler, S&Q MART tarafından kullanılan bilgi ve teknolojinin doğruluğuna dayanır. S&Q MART sadece, kullanılan bilgi veya teknolojinin, işin yapıldığı zamanda yanlış olduğunun ispatlanması durumunda sorumluluk üstlenecektir.

 

S&Q MART ancak, oluşan kayıp veya hasarın, S&Q MART’ın hatası veya ihmali nedeniyle oluştuğunun ispatlanması durumunda, bu kayıp ve zararlardan sorumlu olacaktır.

 

Raporlar, müşteri tarafından veya onun adına sağlanan bilgi, belge ve/veya numunelere dayanarak ve münhasıran, söz konusu Bulgu Raporları temelinde uygun gördüğü şekilde hareket etmekten sorumlu olan müşterinin yararı için yayınlanır. S&Q MART, müşteriye iletilen veri veya test sonuçlarının müşteri tarafından, S&Q MART’ın görüşü ve takdirinin kapsamı ve amacı dışında kalacak şekilde kullanılması sonucunda oluşacak kayıp veya hasarlardan sorumlu olmayacaktır. S&Q MART veya üst düzey yöneticileri ile çalışanları, acenteleri veya alt yüklenicileri, söz konusu Bulgu Raporlarına veya S&Q MART’a verilen açık olmayan, hatalı, eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgilere dayanılarak açılan veya açılmayan davalardan ötürü müşterilere veya üçüncü kişilere karşı yükümlü olmayacaktır. S&Q MART, tahminlere dayalı olarak verilen görüş veya yapılan takdir nedeniyle oluşacak hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

S&Q MART, zaman kaybı, kâr kaybı, iş kaybı, fırsat kaybı, itibar kaybı ve malı toplatma masrafı dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğrudan ya da dolaylı olarak oluşacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca S&Q MART, müşteriye yapılacak üçüncü şahıs taleplerinden (ürün sorumluluğu talepleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kaynaklanan zarar, ziyan ve harcamalardan da sorumlu olmayacaktır.

S&Q MART, müşterinin işbu yükümlülüklerinden herhangi birine riayet etmemesi dahil, kendi kontrolü dışındaki herhangi bir olaydan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan nedenlerle, hizmetlerin gecikmesi veya tümünü veya bir kısmını yerine getirememesinden ötürü yükümlü tutulamayacaktır.

S&Q MART’ın herhangi bir türden ve nedenden kaynaklanan hasar, zarar veya harcama talebine ilişkin yükümlülüğü hiçbir durumda, söz konusu talebe neden olan hizmete ilişkin olarak müşteri tarafından ödenen toplam bedelin 5 katını veya 10.000,- ABD Dolarını (veya yerel para birimi karşılığını) -hangisi daha azsa- aşamaz.

Herhangi bir tazminat talebi durumunda müşteri, talebini haklı göstermek için ileri sürdüğü olguların toplanmasından itibaren 30 gün içerisinde, S&Q MART’a yazılı olarak ihbar etmelidir. S&Q MART her halükarda, aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren bir yıl içerisinde dava açılmamışsa tüm hasar, zarar, ziyan ve masrafa ilişkin tüm yükümlülüklerinden ibra edilmiş sayılacaktır;

 

• Tazminat talebine yol açan hizmetin S&Q MART tarafından yerine getirilme tarihi; veya

Herhangi bir yerine getirmeme iddiası halinde, hizmetin sözleşmede belirtilen tamamlanma tarihi.

 

Müşteri, herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi, yerine getirildiği veya getirilmediği iddia edilmesi ile ilgili olarak üçüncü şahısların, kayıp, hasar veya niteliği ne olursa olsun ve her ne şekilde olursa olsun, tüm mahkeme masrafları ve ilgili masraflar dahil, tüm (fiili veya belirtilen) tazminat taleplerini, S&Q MART’a, üst düzey yönetici ve çalışanlarına, acentelerine ve taşeronlarına, hiç bir şekilde rücu etmeyeceğini garanti eder.

 

Diğer

 

Müşteri, hizmetlerin verilmesi sırasında ve bunu takip eden bir yıllık süre zarfında, S&Q MART çalışanlarını, S&Q MART’taki işlerini bırakmaları yönünde doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyecek veya teklifte bulunmayacaktır.

 

S&Q MART’ın kurumsal adının veya tescilli markalarının, S&Q MART’ın yazılı ön izni olmaksızın reklam amaçlı olarak kullanılmasına izin verilmez.

 

 

Anlaşmazlıklar

 

S&Q MART ve müşterisi arasında hizmetlerin verilmesi veya sözleşmenin yorumlanması ile ilgili oluşacak tüm ihtilaflarda, eğer bu ihtilaflar ilgili taraflarca müzakere edilmek suretiyle çözülemez ise, İstanbul Mahkemeleri yetkili olacak ve Türk Kanunlarına uygun olarak çözülecektir.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.